ทำความรู้จักกับ โรคภูมิแพ้ เพราะเมื่อรู้เท่าทัน ก็รับมือได้ดีขึ้น

general knowledge about allergy

Did you know that A beautiful and friendly environment can be a major trigger for allergy symptoms. whether it is a furry pet bright green lawn or even the falling leaves Let's get to know common allergens in daily life and how to deal with allergies….

What is allergy?
In normal conditions, the body's immune system is responsible for detecting foreign substances that are harmful to the body. If you find something dangerous Immunity will help get rid of such foreign matter.
But the immune system in allergy sufferers is more sensitive than usual. Causes a reaction against foreign substances that are not harmful to the body, such as dust, pollen, mold, wool, etc., which in medicine is called foreign substances that are not harmful but cause allergy symptoms as mentioned. Allergens (allergens). There are many types of allergens and can enter the body in many ways. and will encourage“Allergic reactions,” which are reactions in which the body struggles to get rid of foreign substances.

รู้หรือไม่?
ปฏิกิริยาภูมิแพ้นั้นมีหลายขั้นตอน ประกอบด้วยสารสื่อที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบหลายชนิด หนึ่งในสารสื่อสำคัญของปฏิกิริยาภูมิแพ้ คือ ฮิสตามีน (histamine) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอาการต่างๆ ในผู้ป่วยภูมิแพ้ ไม่ว่าจะเป็นอาการน้ำมูกไหลและคัดแน่นจมูก คันจมูก และจามเป็นชุด ในกรณีที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง ฮิสตามีนนี้ก็จะทำให้เกิดอาการคัน แดง ในผิวหนังบริเวณที่เกิดอาการแพ้

การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ทำอย่างไร?
สิ่งที่ท้าทายสำหรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้นั้นไม่ใช่เพียงการวินิจฉัยจากอาการที่ผู้ป่วยเป็นขณะเกิดอาการแพ้ แต่คือการค้นหาว่าสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นภาวะภูมิแพ้ในผู้ป่วยแต่ละรายคืออะไร เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายจะมีสารก่อภูมิแพ้ที่จำเพาะกับตนเองซึ่งแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น นาย ก แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ในขณะที่นางสาว ข กลับมีอาการเมื่อสัมผัสกับสุนัข เป็นต้น ดังนั้น การวินิจฉัยโรคนี้โดยทั่วไปจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

  • การสังเกตตนเอง: ผู้ป่วยสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองว่า สถานที่ กิจกรรม หรือสิ่งใดที่มักเกิดขึ้นก่อนอาการแพ้ในแต่ละครั้ง และหากเป็นสาเหตุเดียวกันทุกครั้ง นั่นหมายความว่า สถานที่ กิจกรรม หรือสิ่งนั้นๆ อาจทำให้เกิดการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่จำเพาะเจาะจงกับเราได้ และผู้ป่วยสามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ไปปรึกษาเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
  • การวินิจฉัยโดยแพทย์: มักประกอบด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้
    • การสอบถามประวัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัว ประวัติครอบครัว กิจวัตรประจำวัน อาชีพ รวมถึงสุขลักษณะต่างๆ 
    • การตรวจร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจโพรงจมูก ช่องคอ ตา หู การหายใจ และผิวหนัง ซึ่งมักเป็นระบบของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในโรคภูมิแพ้
    • ในบางกรณี แพทย์อาจพิจารณาตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยการตรวจทางผิวหนังด้วยวิธี skin test หรือ patch test หรือการตรวจเลือดเพื่อค้นหาสารก่อภูมิแพ้ โดยเฉพาะในรายที่อาการแพ้รบกวนคุณภาพชีวิตมากแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ชนิดใด 

เกร็ดความรู้

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เป็นภูมิภาคที่พบอัตราการป่วยด้วยโรคภูมิแพ้มากที่สุดในโลก

สิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมอาการภูมิแพ้ไม่ให้กำเริบ คือ การลดการสัมผัสกับการก่อภูมิแพ้ ซึ่งโดยทั่วไปเราจะแบ่งสารก่อภูมิแพ้ออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • Outdoor allergens, also known as Seasonal allergens: These allergens have different amounts each season, such as mold spores and some plants, grass, pollen. with the quantity changing according to the season Patients who are allergic to this group of allergens tend to have exacerbations in seasons where there is a high amount of allergens. 
  • Indoor allergens such as dust mites, mold, and fur. These allergens can be found throughout the year. Quite difficult to avoid compared to seasonal allergens. 

In practice, it is not always easy to avoid allergens, however, allergen avoidance is still the key to allergy control. and if symptoms of allergy occur taking antihistamines will help relieve symptoms that occur make patients have a good quality of life Able to perform routine tasks as usual Learn more about allergens, including guidelines for avoiding them.